O nás


Advokátska kancelária m2legal je od svojho vzniku budovaná na tímovej spolupráci odborníkov poskytujúcich právne služby v rôznych právnych odvetviach. Pri posudzovaní jednotlivých prípadov najmä právnických osôb, berieme do úvahy, okrem právneho hľadiska, aj hľadisko daňové resp. účtovné. V prípadoch klientov, ktorí sú fyzickými osobami sa rovnako zaoberáme právnymi dopadmi na celkovú životnú situáciu klienta, majúc na zreteli individuálne skutkové okolnosti každého jedného prípadu.

Ciele


Naším cieľom je byť klientom silným a dôveryhodným partnerom, pomáhať klientom uplatňovať ich práva a právom chránené záujmy, tak v konaní pred súdmi ako aj inými orgánmi verejnej moci. V súlade s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi zastupujeme našich klientov pred súdmi, poskytujeme im obhajobu v trestných konaniach, poskytujeme právne rady z oblastí verejného i súkromného práva, spisujeme listiny o právnych úkonoch, spracúvame právne rozbory, autorizujeme zmluvy o prevode nehnuteľností vykonávame zaručenú konverziu listín do elektronickej podoby a vykonávame ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Našou snahou je poskytovanie individuálnych riešení, neustály odborný rast a posilňovanie tímovej spolupráce.

Čo od nás môžete očakávať

 • Právne poradenstvo vo všetkých oblastiach občianskeho práva napr.
  Všeobecné informácie

  - vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
  - zastupovanie v rozvodovom konaní a v konaní o úprave pomerov k maloletým deťom
  - zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
  - prevody majetku
  - zastupovanie v dedičskom konaní a riešenia sporov v rámci dedičstva
  - koncipovanie záložných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena
  ...